Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

Definice

1.1              V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1        „Provozovatel“ je Pan Matěj Shrbený , datum narození 12.11.1991 , místem podnikání Kolín.
1.1.2        „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Drone World Guide , mezi jejíž hlavní funkcionality patří sdílení lokací pro létání s bezpilotními letouny tzv. drony, komunikace s ostatními uživateli aplikace a která je dostupná z internetové adresy www.droneworldguide.com.
1.1.3        „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.1.4        „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.5        „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.6        „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
1.1.7        „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.1.8        „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1              Zobrazení tlačítka s názvem „ REGISTROVAT “ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2              Kliknutí Uživatele na tlačítko „ REGISTROVAT “ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3              Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „ Souhlasím s obchodními podmínkami “ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
2.4              Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

Užívání Aplikace

3.1              Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
3.2              Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
3.3              Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.4              Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.5              Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.6              Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.7              Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
3.8              Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli obsahu na Uživatelském účtu a v databázi Aplikace, zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti či nevhodnosti obsahu na Uživatelském účtu, v databázi Aplikace nebo o protiprávnosti jednání Uživatele.
3.9              Přestože stanovujeme VOP, nemáme možnost ovlivnit ani určovat akce Uživatelů a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím Aplikace přenáší, sdílejí nebo vkládají do databáze Aplikace. Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se v Aplikaci setkat. Neneseme zodpovědnost za chování Uživatelů Aplikace, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.
3.10          Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje obsah Uživatelského účtu. Pouze Uživatelé mají při umístnění souboru na Uživatelský účet a do databáze Aplikace možnost a právo rozhodnout o sdílení obsahu. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Uživatelský obsah dle těchto VOP.

Databáze

4.1              Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2              Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3              Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

Osobní údaje a cookies

5.1              Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
5.2              Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

Odpovědnost za škodu

6.1              Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
6.2              Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

Změna VOP

7.1              Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
7.2              V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
7.3              Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Aplikaci, jakož i poskytované služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Aplikace.

Rozhodné právo

8.1              Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.2              Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
8.3              Pokud vůči Provozovateli někdo podá žalobu týkající se jednání Uživatele, obsahu nebo informací na Uživatelském účtu nebo v databázi aplikace, Uživatel Poskytovatele v souvislosti s touto žalobou odškodní tím, že uhradí veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení).

Účinnost

9.1              Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.05.2017.